Naprawy i remonty w parafii

ks. Andrzej Kostka
09-12.1946 r.

ks. Zygmunt Gendzieński
12.1946 do
11.1965 r.

ks. Zbigniew Nijaki
06.1966 do
09.1971 r.

ks. Eugeniusz Mackowicz
09.1971 do
07.1987 r.

ks. Jan Jonasz
07.1987 do
07.2008 r.

ks. Włodzimierz Bartkowiak
od 1.07.2008

1946

Wykonano nowe drzwi wejściowe do kościoła, poprzednie były w złym stanie.

1947

Wiosną przystąpiono do szklenia okien kościoła i plebanii. Parafia otrzymała cała skrzynię szkła dzięki staraniom burmistrza Stefana i sekretarza Urzędu Miejskiego Wincentego. Naprawiono 2 poważne uszkodzenia dachu kościoła. Wywieziono 20 furmanek śmieci z kościoła, plebanii i budynków. Uruchomiono łazienkę na plebanii.

1949

Na zakończenie misji postawiono krzyż z drewna dębowego, ufundowanego przez leśniczego z Tuczna p. Zydora. W październiku poświęcono sztandar Matek Różańcowych.

1952

Wykonano nowe tabernakulum do kościoła parafialnego. Wykonał je p. Hołowacz. Dokonano częściowej naprawy instalacji elektrycznej i utworzono nowe punkty świetlne. We wrześniu zostały pomalowane kościoły w Rzeczycy i Sędzicach (Jeziorki). 26 paźdz.  ustawiono na filarach 2 nowe figury: Serca Pana Jezusa i odnowioną figurę Matki Najświętszej.

1953

8 września poświęcono i postawiono krzyż na miejscu spalonego kościoła w Mielęcinie.

1954

Do kościoła parafialnego wstawiono figurę św. Teresy. Została ufundowana przez rodzinę, dla uproszenia łask dla córki Teresy. Na wieży kościoła parafialnego powieszono dzwon zdjęty z kościoła protestanckiego. Dzwon przekazała Powiatowa Rada Narodowa z Wałcza. Dzwon ważył 4 metry (400 kg). Poprawiono obie bramy przy kościele; konserwator zabytków zwrócił uwagę na zniszczenie oryginalnych tynków barokowych.

1955

20 marca przybyła nowa figura – św. Józef, ufundowana przez aptekarzową z Tuczna. Została umieszczona na 4-tym filarze.

1956

1 stycznia poświęcono nowy sztandar M.B. Różańcowej w Jeziorkach. 4 marca poświęcono w Miłogoszczy 2 chorągwie N. M. Panny. Ks. proboszcz zakupił nową chorągiew pogrzebową. Rodzina Kosteckich ufundowała chorągiew Matki Bożej Różańcowej dla Róży p. Kosteckiej, natomiast gospodarze ufundowali chorągiew św. Józefa. Mielęcin i Miłogoszcz ufundowały odnowienie i przeróbkę 2 sztandarów poniemieckich u sióstr Elżbietanek w Gdańsku.

1957

Ogrodzono cmentarz w Tucznie. Materiały pozyskano z cmentarza w Marcie i cmentarza poniemieckiego w Tucznie. Naprawiono i pokryto dachem dom pogrzebowy na cmentarzu. Z nadwyżki materiałów ogrodzono figurę Serca Pana Jezusa stojącą przy ul. Wolności. Prezydium Rady Narodowej ofiarowało część materiałów i 2 pracowników.

1958

4 maja poświęcono nowy, 7 metrowy, z drewna dębowego krzyż na cmentarzu w Miło-goszczy. Zastąpił on stary, spróchniały krzyż poniemiecki. W oddanej plebanii w Mielęcinie urządzono kaplicę.

1959

25 stycznia poświęcono w Rzeczycy nowe, pancerne tabernaculum. 15 lutego poświęcono nowe tabernaculum w Jeziorkach, a w Wielki Czwartek (26 III) w Mielęcinie. 3 maja poświęcono nowy krzyż przydrożny w Płocicznie, ufundowany przez miejscowego leśniczego. W Mielęcinie postawiono krzyż jako pamiątkę Misji Św. Przeprowadzono czyszczenie i strojenie organów w kościele parafialnym. Uzupełniono brakujące piszczałki do jednego registru. Fundusze pochodziły ze sprzedaży motocykla parafialnego i składek wiernych. Zakupiono nowe figury do szopki bożonarodzeniowej. Dotychczasowe składały się z różnych kompletów; część należało do sióstr Pasterek, które zabrały je przy wyprowadzce.

1960

We Wrzosach postawiono nowy, 5-cio metrowy krzyż przydrożny, ciosany, malowany z pasyjką.

1961

12 maja, figurę anioła z podstawy ambony i zabytkowe (nieużywane) tabernaculum, przekazano do konserwacji. Koszty pokryło Ministerstwo Kultury. W listopadzie, studenci konserwacji Wydziału Sztuk Pięknych z Torunia, zabrali do konserwacji 3 figury (św. Katarzyna?, św. Hieronim i Pieta) z kościoła w Tucznie. Mają to być ich prace dyplomowe, a po konserwacji figury mają powrócić do kościoła w Tucznie.

1962

Po konserwacji w Warszawie, powróciło zabytkowe tabernaculum. Wkład pancerny został wykonany od nowa. Dotychczasowe, powojenne tabernaculum zostało usunięte z głównego ołtarza. Rozebrano zabytkowy zamek z drzwi głównych w kościele parafialnym i dorobiono klucze. Od tej pory drzwi są zamykane na klucz. Przed Wielkanocą pomalowano kościół w Strzalinach i naprawiono uszkodzony w czasie wojny ołtarz. Poświęcono 2 nowe chorągwie krzyżowe. W Rzeczycy parafianie (17 VI) ufundowali figurę Serca Pana Jezusa.

1963

W lutym rozebrano zabytkową ambonę i w marcu przewieziono do Warszawy w celu dokonania renowacji i konserwacji w Zakładzie Konserwacji Zabytków. Po 8 miesiącach ambona ma powrócić do kościoła w Tucznie. 5 maja poświęcono 2 nowe chorągwie w Zdbowie. 2 VI poświęcono odmalowany kościół w Mielęcinie oraz 3 nowe 3-ramienne żyrandole. Kosztem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 10 kobiet i miejski gajowy przez 6 dni porządkowali cmentarz grzebalny w Tucznie. Staraniem ks. proboszcza postawiono nowy krzyż na miejsce starego, który zmurszał. W Tygodniu Miłosierdzia ks. proboszcz ufundował do kościoła ręcznie malowany obraz Serca Pana Jezusa. 13 października w Zdbowie został poświęcony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

1964

6 września kupiono motocykl dla księdza wikarego, by mógł dojeżdżać do Rzeczycy.

1965

5 stycznia powróciła do kościoła parafialnego ambona po konserwacji i renowacji w Warszawie. Koszty poniosło Ministerstwo Kultury i Sztuki. W ramach przygotowania do wizytacji kanonicznej w Tucznie, poprawiono mur wokół kościoła i bramę główną; w Zdbowie i Strzalinach poprawiono dachy i malowano wnętrza kościołów; w Mielęcinie postawiono nowy płot wokół kościoła.

1967

W grudniu na zamówienie Ministerstwa Kultury i Sztuki – Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie, wykonano opinię dotyczącą stanu technicznego zabytkowego kościoła w Tucznie.

1969

8 maja przekazano ołtarz główny z kościoła parafialnego, w celu dokonania konserwacji, Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie.

1971

8 listopada parafia otrzymuje od konserwatora zabytków pozwolenie na: poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, konserwację polichromii na sklepieniach, skucie tynków z filarów i wyfugowanie ich, malowanie ścian w jasnym kolorze. Jeszcze tego roku zde-montowano starą instalację elektryczną w kościele i poprowadzono nową z przewodami miedzianymi. Prace te wykonał p. Henryk Bocian zamieszkały w Tucznie.

1972

W uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków w Koszalinie, p. Ptaszyńskim, przybywa do parafii ekipa konserwatorska pod kierownictwem p. Wójcika. Rozpoczęto prace nad naprawieniem sklepień i uzupełnieniem polichromii. Został zbity tynk z filarów, każda cegła została odnowiona specjalnymi preparatami. Zdemontowano balustradę komunijną, z jej części skompletowano nowy ołtarz soborowy, świeczniki na ołtarz, klęcznik, stolik i ambonkę (p. Drywa z Koszalina). Zdrapano ze ścian kościoła starą farbę klejową i poma-lowano ściany białą wapienno-olejowa. Zmieniono konstrukcję chóru – usunięto 4 drewniane słupy podtrzymujące chór, zamontowano konstrukcję stalową. Z kościoła usunięto wewnętrzne schody na chór. Dokonano remontu salek katechetycznych, naprawiono tynki, wstawiono nowe okna i drzwi.

1973

Odnowiono kapliczki przydrożne: Tuczno - 6. Zdbowo – 1, Strzaliny – 2, Martew – 3.
W kościele parafialnym usunięto zniszczone ławki, zerwano starą podłogę, wywieziono zawilgoconą i zagrzybioną ziemię podkładową. Zdezynfekowano chemicznie grzyba i wilgoć. Nawieziono nową ziemię, ułożono posadzkę z płytek ceglanych, wykonanych na zamówienie w Kadyniu k. Elbląga. Wykonano podest pod ołtarz soborowy z płytek marmurowych (białej Marianny).

1974

W kościele parafialnym zainstalowano 2 nowe żyrandole wykonane w Pracowni Konser-wacji Zabytków w Szczecinie; wstawiono nowe, wykonane z drewna jesionowego, ławki.

1975

W kwietniu pokryto dużą kopułę wieży kościoła parafialnego blachą miedzianą. Wstawiono nowe okna w wieży. W październiku pracownicy Pracowni Konserwacji Zabytków z Warszawy przez tydzień montowali w kościele parafialnym odrestaurowane ołtarze – główny i św. Marii Magdaleny. Zainstalowano napęd elektryczny dzwonów – koszt 80 000 zł. Podjęto próbę uruchomienia zegara na wieży. Z powodu trudności z zainstalowaniem elektrycznego naciągu zegara, z uruchomienia zrezygnowano.

1976

Dokonano remontu organów. Odnowiono polichromię, chemicznie wytępiono kołatka, oczyszczono i nastrojono instrument. Koszt – 130 000 zł (tyle kosztowała „Warszawa” - sam. osobowy). Ambonę przesunięto o jeden filar do przodu. Parafia otrzymuje dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki na renowację 3 portretów trumiennych.

1978

W domku przy kościele urządzono Dom Przedpogrzebowy. Zakupiono dla kościoła nowe ornaty.

1979

Wykonano prace remontowe na plebanii: naprawa dachu, usunięcie pieców kaflowych i wykonanie centralnego ogrzewania, wymurowano przedsionek, wykonano dodatkową łazienkę, w niektórych pokojach założono modrzewiowe podsufitki, ogrodzono teren plebanii i postawiono garaż.

1980

12 lutego zostało wykonane wstępne rozeznanie stanu technicznego kościoła parafial-nego. Do parafii zostają przyłączone miejscowości: Strzaliny i Zdbowo, podjęto w nich prace remontowe. W Tucznie naprawiono dachy nad zakrystią i Domem Przedpogrze-bowym.

1983

Wojewódzki konserwator zabytków w Pile, zleca wykonanie konserwacji ołtarza św. Barbary z kościoła parafialnego, Pracowni Sztuk Plastycznych w Pile.

1984

Naprawa dachu na plebanii.

1985

Naprawa drobnych usterek w organach.

1988

24 września zostało założone nagłośnienie w kościele parafialnym.

1991

29 sierpnia parafia otrzymuje pozwolenie konserwatora zabytków na odbudowę gzymsu
i remont dachu na kościele parafialnym. W listopadzie naprawiono gzyms wokół kościoła.

1992

Latem przystąpiono do naprawy dachu kościoła parafialnego. Parafia otrzymała dotację z funduszu kościelnego w wysokości 30% kosztorysu. Firma z Piły wykonywała pracę niedbale, zerwano z nią umowę a prace dokończyła firma z Człopy (2/3 powierzchni dachu).

1993

Wojewódzki konserwator zabytków w Pile, przyznaje dotację w wysokości 23% koszto-rysu, na prace remontowe na wieży kościoła parafialnego.

1994

W kwietniu podłączono plebanię do sieci wodociągowej.

1996

Jesienią położono (łamiąc wszelkie zasady konserwatorskie) płyty chodnikowe przy kościele.

2001

9 sierpnia piorun uderza w wieże kościoła parafialnego. Koszt naprawy wynosi około 3,5 tys. zł., pokrywa ubezpieczenie. Ks. Czesław Łącki urządził nowe mieszkanie dla wikarego, w części północnej, na piętrze plebanii.

2002

28 października huragan uszkadza dach kościoła parafialnego (ok. 30 m2). Naprawę pokrywa ubezpieczenie.

2004

21 marca huragan uszkadza dach kościoła parafialnego. Koszty naprawy pokrywa ubezpieczenie. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wykonuje ekspertyzy konserwatorskie (bezpłatnie) dotyczące kościoła parafialnego i plebanii.

2005

8 grudnia zostaje podpisana umowa o zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego kościoła parafialnego. Koszty pokrywa Urząd Miasta i Gminy Tuczno.

2006

26 lutego Konserwator Zabytków w Szczecinie wydaje pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu św. Barbary.

2007

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznało dotację na wykonanie izolacji poziomej wraz z osuszeniem metodą termoiniekcji budynku kościoła parafialnego. Prace zakończono w grudniu.

2008

Lipiec - ołtarz św. Barbary został przekazany do konserwacji i renowacji.
Sierpień - Pierwsze prace w kościele: usunięto piec grzewczy na olej opałowy, zaspoinowano przewody do głośników na filarach, wymieniono oświetlenie w konfesjonałach, wymieniono żarówki w żyrandolach, wymieniono gniazda wtykowe na ścianach, usunięto dolne oświetlenie obrazu w ołtarzu głównym, usunięto zbędne przewody, haki i izolatory na murze zewnętrznym kościoła, naczynia liturgiczne kolejno oddawano do złocenia. Zakupiono nowe alby, komże, naczynia do Olejów Św., do hostii, głębokie pateny, itp.
- Na plebanii wymieniono drzwi wejściowe, muszle klozetowe i umywalki. Ponieważ spadł sufit w dolnej łazience, wyremontowano łazienkę ks. wikarego na piętrze i łazienkę na dole. Cieknący dach na werandzie został naprawiony. Wycięto krzaki i zarośla koło plebanii. Opaska betonowa wokół fundamentów została usunięta.
Wrzesień - rozpoczęto usuwanie płytek położonych do samych fundamentów kościoła. Sposób położenia, był jedną z przyczyn dużego zawilgocenia murów kościoła.
Październik. Na plebanii wymieniono centralne ogrzewanie, uporządkowano w piwnicy instalacje grzewcze i wodociągowe, wylano posadzkę betonową.
Listopad - powraca część główna ołtarza św. Barbary, zostaje zamontowana w kościele. Odnowienie możliwe dzięki dotacji Konserwatora Zabytków ze Szczecina.
- Pan Cichocki naprawił gablotę przed kościołem, naprawiono spust wody opadowej przy Domu Przedpogrzebowym.

2009

Luty - parafia otrzymała ocenę prac konserwatorskich za rok 2008 i prognozę prac na lata następne, wykonaną przez rzeczoznawcę i konserwatora zabytków mgr inż. Piotra Kozarskiego.
Marzec - Rada parafialna rozpoczęła zbiórkę ofiar na prace renowacyjne i remontowe w kościele. Prowadzono
usuwanie płytek przy fundamentach kościoła, posprzątano podłogi w wieży (wyniesiono około 600 kg gruzu i śmieci, dachówki i gąsiory przeniesiono nad kościół), usunięto gruz leżący nad zakrystią (ok. 2500 kg.), założono instalację elektry-czną oświetleniową w podziemiach kościoła, sporządzono dokumentację stanu podziemia.

Kwiecień - w kościele parafialnym przewieszono żyrandol i przeprowadzono nowe przyłącza elektryczne do żyrandoli, wieczna lampka powróciła na dawne miejsce, wyprostowano krzyż misyjny, poprawiono spusty wody opadowej przy murze ogrodzenia, pomalowano okna drewniane w wieży kościoła parafialnego.
Maj - rozpoczęto usuwanie śmieci i gruzu leżących nad nawami kościoła (około 10 ton), rozpoczęto remont w zakrystii w kościele parafialnym.
Czerwiec -  remont kancelarii (wzmocnienie sufitu, wygładzenie ścian, nowa wylewka z betonu, wykładzina dywanowa, nowe drzwi).
Lipiec - rozpoczęto prace naprawcze przy ogrodzeniu kościoła parafialnego w Tucznie, trwają przygotowania do wymiany podłogi na wieży kościoła parafialnego.
Sierpień - prace na wieży kościoła parafialnego zostały zakończone. Została wymie-niona podłoga na poziomie III, wszystkie poziomy zostały posprzątane, wszystkie elementy drewniane zostały impregnowane przeciw grzybom, insektom i uodpornione na ogień.
- Zakończono prace naprawcze przy ogrodzeniu kościoła parafialnego, zużyto 3275 kg zaprawy i 15 l dodatku Ceresit.
- Wymieniono podstawy pod figury na filarach kościoła. Nowe są wykonane z drewna dębowego, projekt i wykonanie p. Marcin Madajczyk.
- Na plebanii wymieniono 3 drzwi, wymieniono podłogę w korytarzu, naprawiono sufit i ściany, zdjęto farby olejne z elementów drewnianych, wyremontowano schody na piętro i wyłożono wykładziną dywanową.
Październik - zakończono remont zakrystii; wymieniono podłogę, ściany odgrzybiono, położono 3 warstwy tynku renowacyjnego na ścianach do wys. 1,5 m, pomalowano białą farbą Ceresit.
Listopad - zamontowano, poddane renowacji i konserwacji, uszaki z ołtarza św. Barbary w kościele parafialnym w Tucznie. Prace były możliwe dzięki dotacji (61.86%) Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
Grudzień - zakupiono 5 nowych ornatów białych do kościoła parafialnego.

2010

Luty. Parafia zakupiła sprzęt nagłaśniający (wzmacniacz, kolumny głośnikowe i mikrofony bezprzewodowe) dla scholii parafialnej.

- Zostały wymienione żyrandole w zakrystii i kruchcie kościoła parafialnego.

Maj. Parafia zakupiła przenośne nagłośnienie (firmy Rduch) konieczne przy organizacji uroczystości religijnych poza kościołem (np. Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Droga Krzyżowa ulicami miasta, itp.)

Czerwiec. Rozebrano i usunięto obudową na zbiornik paliwa do ogrzewania kościoła parafialnego, która w latach 70. XX wieku, została wylana przy północnej ścianie kościoła. Na wykonanie obudowy zużyto ok. 2,6 m3 betonu. Ponieważ piec do ogrzewania kościoła nie spełniał swojego zadania, został usunięty w sierpniu 2008 r.

Lipiec. Rozpoczęto w kościele parafialnym czyszczenie ceglanej posadzki.
- Zdemontowano podsufitkę chóru wykonaną z boazerii oraz umieszczone tam lampy oświetleniowe (współczesne).

Sierpień. Rozpoczęto przebudowę ogrodzenia plebanii i naprawę elewacji ganku.
- Na plebanii wymieniono wszystkie okna na parterze (11 szt.), na nowoczesne, drewniane.

Wrzesień. W kościele parafialnym wymieniono żałobny krzyż procesyjny i chorągiew żałobną, na nowe.

- Zakończono czyszczenie i malowanie wszystkich ławek w kościele parafialnym.

- Parafianie z Martwi, ustawili koło kościoła filialnego, nowy krzyż misyjny. Obecny, dębowy, zastąpił poprzedni, który z powodu wieku uległ zniszczeniu.
Listopad. Obrazy z ołtarza św. Barbary powróciły z konserwacji. Ołtarz został rozebrany i ponownie złożony z obrazami i nowym, drewnianym blatem. W ten sposób renowacja i konserwacja ołtarza została zakończona. Koszty w 64% zostały pokryte z dotacji Woj. Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
- W kościele parafialnym wymieniono dywan na stopniach ołtarza głównego. Jest to dar rodziny z parafii Tuczno.
- Parafia otrzymała zamówione projekty dotyczące kościoła parafialnego: "Ramowy program prac remontowo-konserwatorskich", "Badania CPT (geologiczne) w rejonie kościoła w Tucznie", "Program prac konserwatorskich elewacji kościoła w Tucznie", "Projekt remontu kościoła w Tucznie", "Ekspertyza techniczna stanu technicznego kościoła w Tucznie". Koszty projektów w 45% pokryła dotacja Gmina Tuczno.
- Na plebanii wyremontowano kuchnię i zakupiono nowe meble kuchenne.
Grudzień. Wszystkie ławki w kościele parafialnym otrzymały wykładzinę tapicerską.
- W kościele filialnym w Martwi została poświęcona nowa Droga Krzyżowa.
- W kościele filialnym w Strzalinach zawieszono świecowy żyrandol mosiężny oraz oświetlono ołtarz lampami halogenowymi. Zakupiono ornat biały i fioletowy.
- W kościele filialnym w Zdbowie wymieniono dotychczasowe ławki kinowe na używane ale solidne, z Marcinkowic.

2011

Styczeń - W kościele parafialnym zawieszone odnowione kraty stalowe i drzwi do zakrystii.
Luty - W kościele filialnym w Martwi zamontowano nagłośnienie.
- na plebanii oczyszczono z farb olejnych 2 pary drzwi z ościeżnicami.

Marzec - Wokół plebanii usunięto krzaki i zarośla, pielęgnacyjnie przycięto niektóre drzewa.

Kwiecień - Silny wiatr, który szalał przez kilka dni uszkodził dach na kościele parafialnym. We własnym zakresie został naprawiony.

- grób ks. Gendzieńskiego znajdował się w niewłaściwym miejscu, dlatego został przeniesiony. Przy okazji przygotowano grobowiec, który będzie służył na miejsce pochówku kolejnym kapłanom.

- w kościele filialnym w Zdbowie uporządkowano oświetlenie. Wymieniono żarówki, halogeny i zainstalowano drugi świecowy żyrandol mosiężny.
- w kościele parafialnym założono kraty w wejściach do krypt.

Maj - rozpoczęto remont 2 pokoi gościnnych na plebanii, wymieniono meble i całe wyposażenie pokoi

- zakończono remont części ogrodzenia plebanii od strony wschodniej
Czerwiec - zostało wymienione sterowanie dzwonami na wieży kościoła parafialnego, poprzednie było zamontowane w latach 70. XX wieku; naprawiono i wzmocniono mocowanie dzwonów
Lipiec - doszło do awarii sieci elektrycznej na plebanii, była konieczna wymiana instalacji w części pomieszczeń

Sierpień - odkuto cementowy tynk na fundamentach plebanii, jest to pierwszy etap osuszania fundamentów

- oczyszczono i pomalowano drzwi zewnętrzne prowadzące na chór oraz drzwi zewnętrzne do zakrystii i wejścia głównego w kościele parafialnym

Wrzesień - kolejne drzwi na plebanii oczyszczono z farb olejnych, zakonserwowano i pomalowano

Październik - oczyszczono, naprawiono i pomalowano drzwi zewnętrzne kościoła w Zdbowie

- w przedsionku kościoła parafialnego wymieniono ławki na nowe
Listopad - w kościele w Zdbowie, wyłożono tapicerką ławki

Grudzień - w kościele w Strzalinach, zainstalowano pancerne tabernaculum

2012

Styczeń - w kościele parafialnym wymieniono przyłącza elektryczne do napędu organów, wyciszono pracę silnika i dmuchawy

Maj - zainstalowano nagłośnienie w kościele filialnym w Strzalinach

- zostało wykonane ogrodzenie terenu plebanii od strony północnej, 24 m sztachet drewnianych na podmurówce z kamieni

Czerwiec - kolejne drzwi na plebanii zostały wymienione na nowe

- zakończono naprawę muru wokół kościoła parafialnego, zużyto 1725 kg zaprawy tynkarskiej

- zakończono remont ogrodzenia plebanii od strony wschodniej, nowa brama i nowy zjazd do garażu

- obniżenie terenu w południowo-wschodniej części posesji plebanii zasypano 12 przyczepami ziemi

Lipiec - zostało wykonane ogrodzenie terenu plebanii od strony zachodniej, 62 m paneli stalowych ocynkowanych, na podmurówce z betonu

- rozpoczęto remont pokoju wypoczynkowego na plebanii

- ze ściany południowej plebanii został usunięty tynk

Sierpień - zbudowano wiatę przy garażu, do przechowania desek i drewna

Wrzesień - w kościele parafialnym umieszczono tablicę z kopiami portretów trumiennych i herbów Tuczyńskich. Na mocy porozumienia z Muzeum w Wałczu, oryginały będą eksponowane w Muzeum Ziemi Wałeckiej

Październik - zostały przywiezione płytki ceglane w ilości 100 m kw. Zostały wykonane ręcznie na zamówienie, będą użyte przy remoncie prezbiterium w kościele parafialnym

- z inicjatywy mieszkańców Zdbowa, rozpoczęto remont figurki MB przy wjeździe do wsi

- odzyskano kilka oryginalnych, zabytkowych tralek drewnianych, które były elementami balasek w kościele parafialnym

Listopad - przed kościołem w Strzalinach umieszczono, na rzeźbionej podstawie z drewna, odnowioną figurę Najświętszej Marii Panny. Projekt, wykonanie i odnowienie wykonał p. Marcin Madajczyk z Tuczna.

Grudzień - w pokoju wypoczynkowym na plebanii wybudowano kominek i wymieniono meble. Kominek zaprojektował i wykonał p. Marcin Madajczyk.

<<<<< index