Kronika parafii w Tucznie - lata 1961-1980

1961

12 maja, figurę anioła z podstawy ambony i zabytkowe (nieużywane) tabernaculum przekazano do konserwacji. Koszty pokryło Ministerstwo Kultury. 1 lipca przybył nowy wikariusz – ks. Jan Tyrakowski. W listopadzie, studenci konserwacji Wydziału Sztuk Pięknych z Torunia, zabrali do konserwacji 3 figury (św. Katarzyna?, św. Hieronim i Pieta) z kościoła w Tucznie. Mają to być ich prace dyplomowe, a po konserwacji figury mają powrócić do kościoła w Tucznie.

1962

Po konserwacji w Warszawie, powróciło zabytko-we tabernaculum. Wkład pancerny został wykona-ny od nowa. Dotychczasowe, powojenne taberna-culum zostało usunięte z głównego ołtarza. Roze-brano zabytkowy zamek z drzwi głównych w ko-ściele i dorobiono klucze. Od tej pory drzwi są za-mykane na klucz. Przed Wielkanocą pomalowano kościół w Strzalinach i naprawiono uszkodzony w czasie wojny ołtarz. Poświęcono 2 nowe chorą-gwie krzyżowe.
W Rzeczycy parafianie (17 VI) ufundowali figurę Serca Pana Jezusa. 1 lipca przybył do parafii nowy wikariusz – ks. Bogusław Trocha.

15-16 lipca parafia przeżyła uroczystość Nawie-dzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie adoracji południowej, przybył ks. bp Ignacy Jeż, który przemówił do wiernych.

1963

W lutym rozebrano zabytkową ambonę i w marcu prze-wieziono do Warszawy w celu dokonania renowacji i kon-serwacji w Zakładzie Konserwacji Zabytków. Po 8 mie-siącach ambona ma powrócić do kościoła w Tucznie.
1 maja siostry Elżbietanki, dotychczas pracujące w sanatorium w Tucznie, otrzymały wymówienia z pracy.
2 maja ks. proboszcz otrzymał od dyrektora sanatorium pismo w sprawie likwidacji kaplicy w sanatorium. Ks. pro-boszcz odesłał dyrektora sanatorium do Kurii Biskupiej w Gorzowie.
5 maja
poświęcono 2
nowe chorągwie w Zdbowie. 2 VI poświęcono odmalowany kościół w Mielęcinie oraz 3 nowe 3-ramienne żyrandole.

1 lipca przybył do parafii nowy wikariusz – ks. Joachim Zemke. Kosztem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 10 kobiet i miejski gajowy przez 6 dni porządkowali cmentarz grzebalny w Tucznie. Staraniem ks. proboszcza postawiono nowy krzyż na miejsce starego, który zmurszał.
29 lipca siostra przełożona sióstr Elżbietanek obchodziła XXV-lecie życia zakonnego; 13 lat przepracowała w Tucznie jako starsza pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia.
17 września w Tucznie zaroiło się od milicjantów w mundurach. Do sanatorium przywieziono robotników, którzy z kaplicy wynieśli całe wyposażenie wraz z tabernaculum na poddasze. Zaraz też przemalowano kaplicę.
20 września ks. proboszcz przeniósł publicznie Najświętszy Sakrament do kościoła. W Kurii Biskupiej złożył sprawozdanie z całego wydarzenia. W Tygodniu Miłosierdzia ks. proboszcz ufundował do kościoła ręcznie malowany obraz Serca Pana Jezusa.
13 października w Zdbowie został poświęcony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
27 października do Gorzowa udała się delegacja parafian na Mszę Św. Soborową. Jesienią delegacja 20 osób wyjechała do Częstochowy z „Księgą Soborową”.
17 listopada w kościele parafialnym została odprawiona Parafialna Wieczerza Soborowa na hostii przywiezionej przez delegacje z Częstochowy. W listopadzie, w czasie urlopu wypoczynkowego ks. proboszcz dostał zawału serca i przeleżał w szpitalu w Środzie Śląskiej 6 tygodni. Do parafii powrócił 18 grudnia. Tu dostał ataku astmy sercowej. Pierwszą Mszę Św. odprawił dopiero na M.B. Gromniczną.

1964

1 września do parafii przybywa 2 księży wikariuszy ze Zgro-madzenia Księży Sercanów – ks. Józef Stoszka i ks. Jerzy Szempliński.

6 września kupiono motocykl dla księdza wikarego, by mógł doje-żdżać do Rzeczycy.

29 września 11 młodych parafian z Tuczna pojechało do Często-chowy na pielgrzymkę diecezjalną.

 

1965

5 I powróciła do kościoła ambona po konserwacji i renowacji w Warszawie. Koszty poniosło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Marzec był wyjątkowy. Nikt takiej zimy nie pamiętał. Burze śnieżne spara-liżowały wszelką komunikację, nawet do kościoła trudno było się dostać.
15 III miała miejsce wizytacja wstępna przed wizytacją kanoniczną. Końmi udało się dojechać do Strzalin i Zdbowa. Do innych kościołów dojechać się nie udało.
7-9 V parafia przeżyła wizytację kanoniczną. Wizytował ks. bp Ignacy Jeż. W ramach przygotowania do wizytacji kanonicznej, w Tucznie poprawiono mur wokół kościoła i bramę główną; w Zdbowie i Strzalinach poprawiono dachy i malowano wnętrza kościołów; w Mielęcinie postawiono nowy płot wokół kościoła.
30 VI przybyli nowi wikariusze: ks. Antoni Kotlarczyk i ks. Zbigniew Letkiewicz. W ten sposób wszyscy trzej wikariusze pochodzą ze Zgromadzenia Księży Sercanów.
24 VIII pielgrzymka 20 matek udała się do Częstochowy.
8 IX delegacja parafian uczestniczyła w Gorzowie w uroczystym akcie oddania diecezji gorzowskiej w macierzyńską niewolę Bogurodzicy.
 

6 XI umiera ks. Zygmunt Gendzieński, zostaje pochowany na cmentarzu w Tucznie

1966

27 czerwca przybywa nowy proboszcz – ks. Zbigniew Nijaki. Do parafii 1 września przybywają nowi wikariusze –
ks. Kazimierz Podgórski i ks. Kazimierz Piechota do pomocy w obsłudze Mielęcina i Rzeczycy.
 

1967

W grudniu na zamówienie Ministerstwa Kultury i Sztuki – Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie, wykonano opinię dotyczącą stanu technicznego zabytkowego kościoła w Tucznie.
 

1968

13 września do parafii przybywa ks. Tadeusz Bałamut do pomocy w pracy duszpasterskiej.
 

1969

8 maja przekazano ołtarz główny z kościoła parafialnego, w celu dokonania konserwacji, Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie.

1 lipca przybywa nowy wikariusz, ks. Jan Wszołek.
 

1970

24 stycznia wikariuszem w parafii zostaje mianowany ks. Kazimierz Michalak.
 

1971

3 marca ks. Michalak został skierowany do obsługi kościołów w Mielęcinie, Miłogoszczy oraz Wołowe Lasy z poleceniem zamie-szkania w Mielęcinie.

7 września ks. proboszcz Zbigniew Nijaki zostaje przeniesiony na inną parafię. Na jego miejsce przybywa ks. Eugeniusz Mackowicz,
z poleceniem ks. bpa Pluty, na rozpoczęcie prac konserwacyjnych w kościele parafialnym w Tucznie. Protokół przejęcia parafii został sporządzony 14 września 1971 r.

25 października z parafii zostaje odłączona miejscowość Miłogoszcz.

8 listopada parafia otrzymuje od konserwatora zabytków pozwo-lenie na: poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, konserwa-cję polichromii na sklepieniach, skucie tynków z filarów i wyfugo-wanie ich, malowanie ścian w jasnym kolorze. Jeszcze tego roku zdemontowano starą instalację elektryczną w kościele i poprowa-dzono nową z przewodami miedzianymi. Prace te wykonał p. Hen-ryk Bocian zamieszkały w Tucznie.

ks. Nijaki i ks. Wszołek

1972

W uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem Zabytków w Koszalinie,
p. Ptaszyńskim, przybywa do parafii ekipa konserwatorska pod kierownictwem p. Wójcika. Rozpoczęto prace nad napra-wieniem sklepień i uzupełnieniem polichromii. Został zbity tynk z filarów, każda cegła została odnowiona specjalnymi prepa-ratami. Zdemontowano balustradę komunijną, z jej części skompletowano nowy ołtarz soborowy, świeczniki na ołtarz, klęcznik, stolik i ambonkę (p. Drywa z Koszalina). Zdrapano ze ścian kościoła starą farbę klejową i pomalowano ściany białą wapienno-olejowa. Zmieniono konstrukcję chóru – usu-nięto 4 drewniane słupy podtrzymujące chór, zamontowano konstrukcję stalową. Z kościoła usunięto wewnętrzne schody na chór. Dokonano remontu salek katechetycznych, napra-wiono tynki, wstawiono nowe okna i drzwi. Rozpoczęła się nauka religii dla uczniów Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Tucznie.

Kaplica św. Jerzego, stan 1972 r.

Ekipa konserwatorska na schodach plebanii, w drzwiach ks. Mackowicz

 

1973

Odnowiono kapliczki przydrożne: Tuczno - 6. Zdbowo – 1, Strzaliny – 2, Martew – 3. W kościele parafialnym usunięto zniszczone ławki, zerwano starą podłogę, wywieziono zawilgoconą i zagrzybioną ziemię podkładową. Zdezynfekowano chemicznie grzyba i wilgoć. Nawieziono nową ziemię, ułożono posadzkę z płytek ceglanych, wykonanych na zamówienie w Kadyniu k. Elbląga. Wykonano podest pod ołtarz soborowy z płytek marmurowych (białej Marianny). W czasie tych prac, Msze Św. były odprawiane w niedzielę i święta, na placu przykościelnym.

Do parafii przybywa nowy wikariusz - ks. Piotr Klóska.

podziemia

1974

Zainstalowano 2 nowe żyrandole wykonane w Pracowni Konserwacji Zabytków w Szczecinie. Do kościoła para-fialnego wstawiono nowe, wykonane z drewna jesionowego, ławki.

26 października parafia przeżyła wizytację kanoniczną, parafię wizytował ks. bp Tadeusz Werno.

1975

W kwietniu pokryto dużą kopułę wieży kościoła parafialnego blachą miedzianą. Wstawiono nowe okna w wieży. Latem odchodzi ks. Piotr Klóska.

8 sierpnia ks. Marian Janc zostaje wikariuszem w Tucznie.

W październiku pracownicy Pracowni Konserwacji Zabytków z Warszawy przez tydzień montowali w kościele parafialnym odrestaurowane ołtarze – główny i św. Marii Magdaleny. Zainstalowano napęd elektryczny dzwonów – koszt 80 000 zł. Podjęto próbę uruchomienia zegara na wieży. Z powodu trudności z zainstalowaniem elektrycznego naciągu zegara, z uruchomienia zrezygnowano.

1976

Dokonano remontu organów. Odnowiono polichromię, chemicznie wytępiono kołatka, oczyszczono i nastrojono instrument. Koszt – 130 000 zł (tyle kosztowała „Warszawa” - sam. osobowy). Ambonę przesunięto o jeden filar do przodu. Parafia otrzymuje dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki na renowację 3 portretów trumiennych.

 

s. Loyola, pochodząca z Tuczna, udaje się na misje do Japonii

1978

Od 11 marca parafia obsługuje Mączno należące do parafii Nakielno.
W domku przy kościele urządzono Dom Przedpogrzebowy. Zakupiono dla kościoła nowe ornaty.
15 grudnia, w uznaniu za wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych w kościele parafialnym w Tucznie, wiceminister Wiktor Zinn przekazał ks. Eugeniuszowi Mackowiczowi, Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

1979

Wykonano prace remontowe na plebanii: naprawa dachu, usunięcie pieców kaflowych i wykonanie centralnego ogrzewania, wymurowano przedsionek, wykonano dodatkową łazienkę, w niektórych pokojach założono modrze-wiowe podsufitki, ogrodzono teren plebanii i postawiono garaż.

26 sierpnia parafię wizytował ks. bp Tadeusz Werno.
 

1980

12 lutego zostało wykonane wstępne rozeznanie stanu technicznego kościoła parafialnego. Do parafii zostają przyłączone miejscowości: Strzaliny i Zdbowo, podjęto w nich prace remontowe. W Tucznie naprawiono dachy nad zakrystią i Domem Przedpogrzebowym.

Od 25 maja rozpoczęły się Misje parafialne prowadzone przez księży ze Zgromadzenia św. Rodziny.

1 czerwca ks. proboszcz Mackowicz obchodził jubileusz XXV-lecia kapłaństwa.

<<<<<  

dalej >>>>>