Fundacja szpitala w Budzyniu, 1700 r.

Copia
Actum in Oppido Budzyn Sacra Regia Magestatis in Capitaneatur Sabbatko post festum Sanctorum Apostolorum Simonis Juda proxima prasentum Anno Millesimo Septingentesimo
(po święcie Szymona Judy apostoła 1700 r.)

Do Urzędu y Ksiąg naszych Mieyskich Budzynskich Miasta Budzynia JKM Pana naszego miłościwego obecnie przyszedłszy Wielmożni Ichmość, Imć Pan Mikołay z Poraja Breza niegdy S. P. Wielmożney o Imć Pana Adama z tegoż Poraja Brezy Syn starosta nasz tuteczny, y Jey Mość Pani Alexandra Poninska pod ten teraźnieyszy Czas Małżonkowie mając wzgląd na ludzi ubogich oboiey płci, y chcąc też wieczną po sobie zostawić pamiątkę, y ratunek ludziom ubogim. Zbudowany szpytal nie daleko od kościoła na gruncie Woytowskim. Na tychże ubogich ludzi dają daniej i Księgami Mieyskiemi tutecznemi zapisują: nie sobie ani sukceysorom swoim do pominionego Szpytala niepretenduiąc, ani reserwuiąc w wszelakich tego Szpytala pretensyach: Który Szpytal zawiera w sobie izb dwie komór trzy. Do którego Szpytala należeć tylko ubóstwa będzie siedem a ingulantumby zaś więcej się ich do tegoż pominionego Szpytala wprowadzić chciało tedy Wielmożni Ich Mość Fundatorowie niżej specifiksowanym opiekunom y całemu urzędowi dają to w moc, warując jednak, żeby się cii którzy się będą chcieli do tegoż Szpytala garneli, zapisowali Księgami tutecznemi że to wszystko po śmierci ich do Szpytala należeć będzie y żeby zaraz warować temiż Księgami zapisywali. Warują także Wielmożni Ich Mość Fundatorowie, żeby ani Urząd ani Specifikowani Opiekuni, podeyrzanych, niezgodnych lubo ubogich nieprzyimowali, których to opiekunów terażnieyszym zapisem leguią, naznaczają y zapisują. Nayprzod Sławetny Urząd miasteczka tutecznego, tak terażnieyszy iako też y na przyszłe lata następujący. Okrom zaś Urzędu naznaczają Wielmożni Ich Mość Fundatorowie Sławetnego Woyciecha Gaja Pisarza miasteczka tutecznego, Stanisława Kempę starego, Wawrzyna Rożna, Woyciecha Gendę, Macieja Krawca. In Casur veri śmierci, każdemu przyzwoitey, waruią y obligują Fundatores Moderni Urząd tuteczny, aby namieysce zmarłego opiekuna zaraz inszego naznaczył. Aże też jest zwyczaj ubogich ludzi ratować Tedy Wielmożni Ich Mość Fundatorowie deklarują się dawać co rok Żyta wierteli cztery, Jęczminia wierteli dwa, Grochu wiertel ieden, siana wozów dwa, Ogród zasiany na Woytostwie, Krowę z cielęciem, Świnię iedną. To senter Fundatorowie perpetuitatis mieć chcą, nie tylko z osób swoich ale y sukcesorów wszystkich, tak z siebie pochodzących, iako też y inszym sposobem należących do tego. Mając także Isentes Fundatores na tych ludzi ubogich ułomność y ubóstwo wzgląd y respekt, tedy teraźniejszymi Księgami naszemi od wszelakiej pracy, robocizny tak Pańskiey, iako y Mieyskiey wolnemi czynią, y zapisują. Obliguią także tak teraźnieyszego Imć Księdza Plebana, iako też y wszystkich sukcesorów Jego post fatum quod Deus Quam Lengislime differat ażeby do żadnych niepociągał ich prac, y robocizn ale ich według Fundacyi Ich Mościów Sukcesyorów konserwował. A inguantumby albo miastu albo Imć Księdzu Plebanowi miały co robić, tedy obligują y proszą ich Mość Fundatorowie, aby to bez wszelkiej krzywdy ubogich było. Za którą się ująć y upomnieć Fundatores deklarują y hisce Osentibus zapisują Ruinę tego Szpytala Ich Mość Fundatorowie sobie rezerwuią z dopomożeniem miasteczka.
W. Mikołay Breza
Alexandra Brezina

<<<<<