Zarządzenie w sprawie katechizowania, 1834 r.

Poznań dnia 8 Marca 1834 r.
Sąd Konsystorza Generalnego Arcy Biskupiej
Ks. Kiliński

Wydarzyły się przypadki, iż Władza Cywilna, a mianowicie Rejencya, dostrzeżone zaniedbania duchowieństwa w rzeczach Pasterskiego ich powołania bez zniesienia się o tem z Władzą Archidiecezialną wprost przez Dziekanów Kary wymierzała, iak to świerzo wykonanem zostało w Archidyecezyi Gnieżnieńskiej, gdzie właściwy pasterz zato że Indienduum za jego parafii do naboru woyskowego wzięły, nie będąc dostatecznie w nauce religii usposobiony do Indagacyi dociągnionym został. Aby zapowiedz takowym kolliziom, pozyskał JWX Arcy Pasterz wskutek swoiey odezwy przed 4 grudnia r. z. od JN prezesa Naczelnego WXP pod datą 12 stycznia r. b. to zapewnienie, iż wydanem zostało do obu y. y. Reyencyi wezwanie, iżby w przypadkach odległego takowego zaniedbania obowiązkow swych przez których dwóch z duchownych Jego o tem uprzedzały i dochodzenie jako iako też ukaranie wynnych, właściwey władzy Dyecezyalney zostawiły. Ażeby przecie przypadki, tak uderzające i w skutkach swych dla społeczności tak niebezpieczne, jakie niszczą w rzeczach religijnych nieświadomości, w tuteyszey Archidiecezyi miejsca nie miały wezwał JWX Arcy Pasterz podpisany Konsystorz na dnia 27 Stycznia r. b. spowodował podwładne Mu duchowieństwo do gorliwego na rzeczach relygyjnych sposobienia powierzonych sobie parafian a szczególniej młodzieży i należytego przygotowania ich do spowiedzi i innych duchownych ćwiczeń. Oczem zawiadamiając JX Księdza Dziekana poleca Mu zarazem, ażeby ku osiągnieniu tego celu zachęcił podrzędne sobie duchowieństwo, iżby prócz zwyczaynych po kościołach katechizmów korzystali z każdey okoliczności, iako przy rewizyi szkółek parafialnych wydawaniu metryk, podróży do chorych, dawaniu ślubów i przy innych sposobnościach, ostrzegając ich przytem.

<<<<<