Instrukcja w sprawie małżeństw, 1834 r.

Wydarzyły się przypadki, iż JXX Rządcy Parafiów osobom rozwiedzionym albo w sądzie Duchownym za pozyskaniem Wyroku I. Instancji, ogłaszającego Małżeństwo pomiędzy stronami za nieważnie zawarte i stąd że nie było: albo też Intereysantom wyznania ewangelickiego rozwiedzionym wyrokiem Sądu Cywilnego dopuszczali zawierać nowe Małżeństwa i takowe w Kościele Katolickim pobłogosławili, a co według prawa Kościelnego do Indagacyi i odpowiedzialności pociągani być musieli. Chcąc więc w tym względzie zapobiedz wszelkim wątpliwościom i stąd wynikającym uchybieniom przeciw prawu rzeczonemu, rozporządza się:
Co do pierwszego z odwołaniem się do Ustawy Benedykta XIV poczynający się od słów: Dei miseratione - iżby JXX Rządcy nie prędzej przystępowali do pobłogosławienia powtórnego małżeństwa osobom rozwiedzionym w Sądzie Duchownym dopokąd nieokażą dwóch jednozgodnych wyroków unieważniających pierwsze ich śluby małżeńskie i niezłożą dla przekonania się otem zaświadczenia od właściwego Konsystorza ich prawomocności.
W drugim zaś przypadku, ponieważ wiadomo jest z prawa kościelnego że Protestanci ważnie zawierają śluby małżeńskie, chociaż extra eritesiam Catholican i że tenże Kościół bez względu czyli one są sakramentem lub nieuważa ie jure divino indipolubilia, a do którego to prawa zachowania i Ewangelicy są obowiązani [:Confr. Concil: Trident. Ter. 27. cap. di. Reformant:] przeto powinni JXX Rządcy, gdy się osoba rzeczonego Wyznania cywilnie rozwiedziona zgłosi o pobłogosławienie powtórnego małżeństwa z stroną katolickiego wyznania, wstrzymać się od tego aktu i przy wystawieniu zachodzącej okoliczności zażądać od właściwego Konsystorza na to zezwolenia.
Ninieysze rozporządzenie zechce WJX Dziekan dla wiadomości i odpisania sobie do Akt Kościelnych przesłać z tą przestrogą, iż uchybienie w tym względzie według przepisów prawa karanem zostanie oraz okólnik swój Interejsentów podpisami opatrzony, tu do Akt przesłać.

W Poznaniu dnia 18 Listopada 1834
Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
Lig. Ks. Kiliński

Do WJX Perzyńskiego Kanonika i Surrogata w Wałczu

<<<<<