Zarządzenie w sprawie ślubów nieparafian, 1833 r.

Lubasz koło Czarnikowa
Rozkazem Gabinetowym z dnia 29 Maja b. r. postanowionem zostało, aby robotnikom przy Górnictwie, Hutach i Solinach zapowiedzi i śluby Małżeńskie udzielane niebyły, dopokąd od swoiey właściwej władzy w tym celu nie złożą konsensu. Otem zwiadamiając Konsystorz Ks. Dziekana wzywa Go zarazem, ażeby o postanowieniu rzeczonym Rządzców Kościołów Parafialnych swego dekanatu obznaczynił, i że się to stało dowód wręczenia tutay nadesłał.
Poznań dn. 26 Października 1833

 
Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
Ks. Kiliński

<<<<<