B
I
O
G
R
A
M

 

 

 

 

ANDRZEJ III
JÓZEF

Syn Stanisława III Tuczyńskiego. Starosta powidzki przed 1698 do 1717 roku. Ostatni z rodu Wedlów Tuczyńskich. Data urodzin Andrzeja III Józefa nie jest znana. Termin ad quo wyznacza śmierć jego ojca w 1694 roku. Jednakże musiał urodzić się na długo przed 1694, ponieważ już w 1696 wykonywał czynności prawne. W 1699 roku z okazji ślubu wspomniano, że Andrzej jest synem Stanisława Tuczyńskiego z pierwszego małżeństwa. Skoro pierwsze małżeństwo Stanisława III z Konstancją Marią Prusinowską trwało od 1666 do przed 1682 roku, to na te właśnie lata przypaść musiały urodziny jego syna Andrzeja Tuczyńskiego. Datę tę można uściślić. Gdy wymieniano w 1671 roku dzieci Stanisława III Tuczyńskiego i Prusinowskiej, nie wymieniono Andrzeja. A zatem urodził się po 1671, a przed 1682 rokiem. Skoro czynności prawne dokonywał dopiero w 1698 roku, to urodził się najpóźniej około 1680 roku. Ponieważ w 1698 jest wspomniany na urzędzie, to także może być wskazówką, że urodził się kilka lat przed 1680 rokiem. Najpewniej w latach 1672–1678.

W 1698 roku Andrzej z wdowami z rodu Tuczyńskich dokonał podziału dóbr. W tym samym roku 1698, Andrzej Tuczyński, starosta powidzki, jako jedyny spadkobierca ojca, dopełnił zobowiązania Apolinary ze Smogulca Tuczyńskiej, kasztelanowej gnieźnieńskiej i całe części dziedzicznych wsi: Czaple, Maszy Stare i Nowe Święte, Michala Linsko, Okunina, miejsce puste Zdryki nad Wisłą i karczmy, jedną od strony Chełmna, drugą od strony Grudziądza w powiecie świeckim, od Zygmunta Dąmbskiego wojewody brzesko-kujawskiego i starosty inowrocławskiego, przez ojca Andrzeja kupione w 1688 roku, sprzedał Stanisławowi na Szczukach Szczuce, referendarzowi koronnemu, staroście lubelskiemu.

Ożenił się z Anną z Niegolewskich herbu Grzymała, chorążanką poznańską. Ślub zawarto w 1696 roku i zapisał sumę 100 000 zł na mieście Tuczno i Nakielno żonie Annie Niegolewskiej, wdowie po świętej pamięci stolniku poznańskim Adamie Mycielskim, córce Macieja z Niegolewa i Rakowa. W 1710 roku wspomniano, że Anna Niegolewska przed Andrzejem Tuczyńskim była żoną Adama Mycielskiego stolnika poznańskiego, z którym miała syna Macieja. Andrzej III Józef Tuczyński zmarł 15 czerwca 1717 roku i został pochowany w kościele pw. Wniebowstąpienia NMP w Tucznie. Zachował się jego portret trumienny oraz blacha epitafijna, na której napis:

Bogu Najlepszemu Najwyższemu. Ten grób
całego Jaśnie Oświeconego Domu Tuczyńskich
jest wiecznym i ostatnim pomnikiem. Jaśnie
Oświecony Pan Andrzej hrabia na Tucznie Tuczyński,
starosta powidzki itd., ostatni tak znacznego nazwiska
i chwały dziedzic tu leży i w nim całego starodawnego
domu ród ginący zaiste wespół już pogrzebany pogrąża się.
Jeśli wszelako tyle godności senatorskich, tyle dostojeństw
purpury, tyle zaszczytów, którymi Jaśnie Oświeceni
hrabiowie na Tucznie błyszczeli przez tyle stuleci,
tak niewielki zawrzeć może grobowiec, to zaiste nie
sposób pogrześć cnotę, a trwająca niezmiennie na
przekór losowi chwała unosi postać nieśmiertelną
z ostatecznej zagłady. Gorliwość w prawowiernej religii,
niezłomna ku Bogu miłość, szczodrobliwa hojność na
ołtarze pańskie i niedostatek ubogich nieuszczuplony
blask pradawnego obyczaju mnogie inne klejnoty cnót
wpisały do kronik (to) zwycięskie po wieki wieków imię.
Roku Pańskiego 1717 dnia 15 czerwca.

Nagłe wymarcie tak znanej rodziny spowodowało w XIX wieku liczne domysły i spekulacje, o tym że Andrzej miałby właściwie nie być synem Stanisława, ale jego siostry Anny Niemojewskiej, a nazwisko Tuczyński miał przybrać po kądzieli, co jest nieprawdą. Wdowa po Andrzeju Tuczyńskim żyła jeszcze do 1723 roku. 24 stycznia 1723 roku w Szamotułach Anna Niegolewska, córka Macieja Niegolewskiego chorążego wschowskiego, wdowa po Adamie Mycielskim, stolniku poznańskim, 2-o v. po Andrzeju Tuczyńskim, staroście powidzkim, sprzedała Maciejowi Mycielskiemu dobra dziedziczne: miasto Szamotuły z zamkiem i przedmieściami, Targowisko, Nowawieś i folwarki: Świdwiński i Stare Miasto oraz wioski: Gałowo, Śmiłowo, Jastrowo i część Brodziszewa i w Ostrolesiu w powiecie poznańskim. Zmarła 25 lipca 1723 roku i pochowana 29 lipca w Poznaniu.

 <<<<<