Bibliografia

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Rękopisy i spuścizny, J. B. S t e i n b r ü c k, sygn. 487, Wedele,
B e r g  K., Arnswalde XVI, Bd. II,
B i e n i a s z e w s k i  A. , Urzędnicy Wielkopolski w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1987,
B o r a s  Z., W a l c z a k  R., W ę d z k i  A., Historia powiatu wałeckiego, Poznań 1961,
B ą k  L., Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVIII w., Piła 1999,
Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. A. F. R i e d e l, Berlin 1838-1869,
D a c h n o w s k i  J. K., Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, Kórnik 1995,
D a n y s z  A., Młodzi Tuczyńscy w kolegium jezuickim w Ingolsztacie w latach 1654-1659, Poznań 1899,
D w o r z a c z e k W., Genealogia, Warszawa 1956,
D z i u b k o w a  J., Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Poznań 1996-1997, nr 176,
G a j l  T., Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok 1999,
H l e b i o n e k  M., Obce rycerstwo i szlachta w ziemi wałeckiej od XIV do XVIII wieku, Inowrocław 2002,
Historia Residentiae Walcensis ab Anno Domini 1618 avo. Geschichte der Jesuitenresidentz in Walcz (Deutsch-Krone), 1618-1773, Hrsg. Max von Rowerder u. A. Triller, geb. Birch-Hirschfeld, „Forschungen und Quellen zur Kirchen und Kulturgeschichte Ostdeutschlands im Auftrage des Instituts für Ostdeutsche Kirchenund Kulturgeschichte”, Hrsg. B. Stasiewski, Bd. IV, Köln-Graz 1967,
Historia Residentiae Walcensis Societatis Jezu ab Anno Domini 1618 avo, hrsg. M. R o h w e r d e r, Böhlau Verlag Köln-Graz, 1967,
J a n o c h a  H., Tuczno powiat Wałcz, „Materiały Zachodniopomorskie”, Tom VIII, Szczecin 1962,
K ö n i g  B., Collectio genealogica Koenigiana, rękopis w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie,
K o n o p c z y ń s k i  W., Dzieje Polski nowożytnej, T. I, Warszawa 1986,
K o z i e r o w s k i  S., Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII i XIV w. Poznań 1929,
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, Poznań 2001,
Księga rodzinna Opalińskich, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dział Rękopisów,
L e s z c z y c  Z., Herby rodów polskich, Poznań 1907,
M ł o d z i a n k o w s k i  T., Kazania i homilie, T. IV, Poznań 1681,
N i e s i e c k i  K., Herbarz Polski, wyd. J. N. B o b r o w i c z, T. IX, Lipsk 1842, .
P i o t r k o w s k a  U., Struktura i rozmieszczenie własności feudalnej w województwie poznańskim w 2 połowie XVI wieku, (w:) Społeczeństwo staropolskie, T. IV, warszawa 1986,
P o d h o r o d e c k i  L., Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988,
P r i n k e  R. T., S i k o r s k i  A., Królewska krew. Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących, Poznań 1997, nr 21,
P u c i a t a  M., Wystrój wnętrza kościoła parafialnego w Tucznie w powiecie wałeckim, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, t. 3, Koszalin 1973,
R y m a r  E., Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X Pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496-1498, Szczecin 2004,
R y m a r  E., Rycerstwo Nowej Marchii,
S c h m i d t  G., Die Familie von Manteuffel, Abt. III, Berlin 1913,
Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., Biblioteka Kórnicka 1997,
U r u s k i  S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. III, Warszawa 1906,
W e d e l  v. C., Stammbaum der von Wedel Tuetz–Neuwedel, Poznań 1906-1908,
W e d e l  v. D., Familien-Matrikel der Herren und Grafen v. Wedel, Freiburg 1977,
W e d e l  v. M., Gesamtmatrikel des Schlossgessenen Geschlechtes der Grafen und Herren von Wedel für die Familie, Berlin 1905,
W e d e l  v. M., Gesamtmatrikel, Linie Neuwedel, nr 15
 

 <<<<<