B

I

O

G

R

A

M

Y

 

 

MATZEKE
(MAĆKO) II

 

Przyjmowano dotąd, że urodził się około 1485 roku. Jest to jednak wątpliwe, aby margrabia, potwierdzając lenna pięcioletniemu dziedzicowi w 1490 roku, nie wspomniał o jego niepełnoletności. Mamy szereg przykładów, gdy zaznaczano w dokumentach niepełnoletność rycerzy. Stąd wydaje się, że urodziny Matzeke II, nazywanego w Polsce Maćkiem, można cofnąć na około 1470 rok. Mógł być synem Matzeke I, bo po nim dziedziczył swe imię. Maćko II posiadał prawa tzw. wspólnej ręki z bratem Jakubem do zamków w Drawnie i Korytowie położonych w Nowej Marchii (1490, 1499, 1516, 1525) oraz do Tuczna w Królestwie Polskim (1493, 1521, 1525, 1528, 1536, 1544). 26 stycznia 1532 roku w Krakowie Maciej (Mathias Thuczenski de Wedel) przed majestatem królewskim zrezygnował z zamku i miasta Tuczna (fortalicium et oppidum) z przynależącymi doń wsiami: Złotkowo, Jeziorki, Knakendorf, Marcinkowice, Lubsdorf, Mielęcin, Nakielno, Stręczno, Harmensdorf, Zdbowo, Strzaliny, Martew, Brzeźniak, Bytyń, Rusinowo, Miłogoszcz, Dzikowo, Prusinowo, Żerawa, Łowicz, Giżno i Bronikowo, przynależących jako dobra zamkowe (nuncupatis, ad eius foratlicium et oppidum) i położonych w ziemi wałeckiej (in districtu Valcensi) z prawami swymi do Mirosławca, na rzecz swych synów zrodzonych z Katarzyny Danaborskiej (Katherina de Danaborz), Jana, Krzysztofa i Stanisława (Joanni, Cristophoro et Stanislao, filiis suis legitimis), ale otrzymać mieli je dopiero po śmierci Macieja.

Przyjmuje się, że Maćko zmarł w 1550 roku i został pochowany w kościele parafialnym w Tucznie. Miał za żonę Katarzynę Danaborską herbu Topór z rodu Pałuków z Krajny, córkę Jana Danaborskiego Starszego, kasztelana rogozińskiego (1490), starosty nakielskiego (zm. 1518) i Petroneli Oporowskiej wojewodzianki brzeskiej. Nie wiemy, kiedy małżeństwo z Danaborską zostało zawarte. Na pewno przed 1516 rokiem, czyli przed urodzinami syna Stanisława I, a najpóźniej w 1515 roku. Jednakże oprawę wdowią zapisał Maciej Thuczeński dopiero w 1520 roku, na 1/2 miasta Tuczno i na całych wsiach: Nakielna, Strączno, Harmerstoff, należących do tej połowy Tuczna, w powiecie poznańskim, w posiadanie żonie Katarzynie, córce Jana z Damborza. Za zawarciu związku dopiero w pierwszym dziesięcioleciu XVI wieku przemawia czas urodzin dzieci jej i Matzeke II. Małżeństwo z Donaborską wniosło do rodu Wedlów koligacje z polską szlachtą i zapewne imiona polskiej szlachty. Poprzez Katarzynę Danaborską trafiły do rodu Tuczyńskich de Wedel imiona jej braci: Andrzeja i Krzysztofa. Z kolei poprzez małżeństwo dziada Katarzyny Danaborskiej Władysława z Katarzyną córką księcia raciborskiego Wacława, uzyskali Tuczyńscy pokrewieństwo z dynastiami europejskimi, sięgające wstecz do cesarza Karola Wielkiego.

Katarzyna Donaborska urodziła się co najmniej w końcu XV wieku, może około 1490/95 roku, skoro jej syn Stanisław I Tuczyński de Wedel urodził się w 1516 lub 1517 roku. Ale to nie koniec naszych ustaleń z genealogii Maćka i Katarzyny Donaborskiej. Zapiski sądowe każą zmienić także kolejność dzieci Maćka II Tuczyńskiego. Synowie: Krzysztof i Stanisław usamodzielnili się dopiero w 1532 roku, a zatem Stanisław miał wówczas około piętnastu-szesnastu lat, a Krzysztof zaledwie około dwunastu. Jednakże w jednym z dokumentów znajdujemy inną kolejność synów Maćka i Donaborskiej: Maciej Tuczyński de Wedel w 1532 roku, we wtorek po niedzieli invocavit, zamek i miasto Tuczno z wsiami: Zlotkowa, Scholtendorff, Sanoliendorff, Marczinkowo, Pubsdorff, Merendorff, Nakiel, Stranczno, Karmeldorff, Stibow, Stralenberg, Auschendorff, Melatin, Melegascht, Marssa, Barkolth, Bertin, Hanuswelth, Dikow, Payschendorph, Quyera, części wsi Lowicz i Giżna, i Brankow daje swym synom zrodzonym z Katarzyny z Damaborza, Janowi, Krzysztofowi i Stanisławowi już dojrzałym. Najpewniej więc kolejność urodzin synów Matzeke była następująca: pierwszy Jan, potem Krzysztof i Stanisław, którego, jak wiemy, urodziny są przyjmowane na 1516/17 rok. Zatem Jan i Krzysztof urodzili się hipotetycznie przed 1516 rokiem, zapewne gdzieś pomiędzy 1510–1515 rokiem. To z kolei pozwala nam przesunąć małżeństwo Maćka i Donaborskiej najpóźniej na około 1510, a urodziny Donaborskiej na około 1490 rok.

Katarzyna Tuczyńska, z domu Danaborska, przeżyła męża i została odnotowana w 1553 i 1556 roku jako wdowa po Macieju Tuczyńskim na wianie w Nakielnie koło Tuczna. Zmarła po 1556 roku i zapewne jak mąż pochowana została w kościele parafialnym w Tucznie.

 <<<<<